منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

خشک کن های هوای فشرده یخچال

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BOGE
خشک کن های هوای فشرده یخچال
خشک کن های هوای فشرده یخچال
Refrigerated compressed air dryer (0.2 - 6 m³/min, max. 16 bar | DS 2, DS 60 series)

خشک کن های یخچال سری DS 2 – DS 60 از خشک کن های هوای فشرده بسیار مقرون بصرفه و موثر هستند. 

MATTEI
خشک کن های هوای فشرده یخچال
خشک کن های هوای فشرده یخچال
Refrigerated compressed air dryer (max. 147.2 m³/min, 7 - 16 bar | MD, HTMD series)

خشک کن های هوای فشرده یخچال سری MD و سری HTMD براساس اصل چگالش عمل می کنند و از عکلکرد و کارایی و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار می باشند.

OMI Italy
خشک کن های هوای فشرده یخچال
خشک کن های هوای فشرده یخچال
35 - 170 m³/h | HTD 35 - 170

Refrigerated compressed air dryer / for high temperatures:The OMI HTD 35 - 170 is a high temperature inlet air dryer up to 82°C- and features an air flow rate from 35 m³/h to 170 m³/h. This special dryer houses an after cooler and a filter/ceramic separator, which enables excellent space saving capabilities and lowers the overall pressure drop. No assembly required which saves time. A single condensate drain is used for the entire package.

 

SMC PNEUMATIC
خشک کن های هوای فشرده یخچال
خشک کن های هوای فشرده یخچال
Refrigerated compressed air dryer / for high temperatures (max. 60 °C | IDF1xxFS series)

سری IDF100FS که دارای دمای داخلی تا 60 درجه سلسیوس است بسیار انرژی کارآمد و مقاوم بوده و دمای بالا نیز قابل استفاده می باشد.

توضیحات فنی

درایر هاي تبریدي ( یخچالی ) یکی از انواع خشک کن ها می باشند . عملکرد این تجهیزات مانند یخچال بوده بدین صورت که هواي فشرده با استفاده از یک سیکل سرما ساز خنک شده و طی این فرایند ، عملیات تقطیر و جداسازي آب از هواي فشرده تحقق می یابد. گاز استفاده شده در این سیستم جهت سرد سازي سیال از گازهاي مجاز دوستدار محیط زیست انتخاب شده و دراي عمر طولانی می باشد. عدم استفاده از فیلترهاي جذب غبار در این سیستم، حجم کمتر دستگاه، هزینه هاي پایین تر آن در نگهداري و سرویس این دستگاه ها باعث شده تا مصرف این سري محصولات به طرز چشمگیري در صنایع مختلف مشهود گردد.این درایرهاتوسط سیکل تبرید هواي فشرده راخشک می نماید بطوري که دماي هواي ورودي را تا دماي 3 درجه سانتی گراد پایین می آورند و آب موجود در هوا را جدا می کنند. هوا در هنگام خروج از مبدل, سرماي خود را به هواي گرم  ورودي داده و با چند درجه اختلاف از درایر خارج می شود، این چرخه تبریدي همانند تمامی چرخه هاي تبریدي و تراکم شامل دوسطح حرارتی چگالنده و تبخیرکننده و یک کمپرسور جهت تراکم مبرد می باشد.

توضیحات فنی

درایر هاي تبریدي ( یخچالی ) یکی از انواع خشک کن ها می باشند . عملکرد این تجهیزات مانند یخچال بوده بدین صورت که هواي فشرده با استفاده از یک سیکل سرما ساز خنک شده و طی این فرایند ، عملیات تقطیر و جداسازي آب از هواي فشرده تحقق می یابد. گاز استفاده شده در این سیستم جهت سرد سازي سیال از گازهاي مجاز دوستدار محیط زیست انتخاب شده و دراي عمر طولانی می باشد. عدم استفاده از فیلترهاي جذب غبار در این سیستم، حجم کمتر دستگاه، هزینه هاي پایین تر آن در نگهداري و سرویس این دستگاه ها باعث شده تا مصرف این سري محصولات به طرز چشمگیري در صنایع مختلف مشهود گردد.این درایرهاتوسط سیکل تبرید هواي فشرده راخشک می نماید بطوري که دماي هواي ورودي را تا دماي 3 درجه سانتی گراد پایین می آورند و آب موجود در هوا را جدا می کنند. هوا در هنگام خروج از مبدل, سرماي خود را به هواي گرم  ورودي داده و با چند درجه اختلاف از درایر خارج می شود، این چرخه تبریدي همانند تمامی چرخه هاي تبریدي و تراکم شامل دوسطح حرارتی چگالنده و تبخیرکننده و یک کمپرسور جهت تراکم مبرد می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0