منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

جداکننده های هوای فشرده

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BOGE
جداکننده های هوای فشرده
جداکننده های هوای فشرده
2.20 - 65.63 m³/min | Z series

Cyclone separator for compressed air:The BOGE-High-capacity Cyclone Separators are ideal for eliminating liquids, fine mists and solids from compressed air.

DONALDSON
جداکننده های هوای فشرده
جداکننده های هوای فشرده
DF-C

Cyclone separator for compressed air:Cyclone separators offer effective cost-effective filtration process. They are required to remove abrasive contamination, like solid, liquid particles and aerosols from the flow of air pressure.

Parker domnick hunter
جداکننده های هوای فشرده
جداکننده های هوای فشرده

Compressed air separator / water:The purpose of water separators is for the protection of coalescing compact air filters from the contamination of bulk liquid. In such situations there will be an extreme cooling of the distribution piping and air receivers. This product, the Parker domnick hunter water separator filter, mechanically separates more than 92% of the liquid contamination from the compressed air. This is applicable for all types of flow conditions.

Rami Yokota B.V.
جداکننده های هوای فشرده
جداکننده های هوای فشرده
AMG Series

Compressed air separator / water:The SMC AMG series from Rami Yokota is a set of water separators that are engineered with a standard automatic drain for better durability. The series ensures the removal of 99% of water droplets, maintaining quality performance for the long run. These compact and lightweight units come with port sizes ranging from 1/8" up to 2", making it compatible with 1075kW compressors.

توضیحات فنی

هوای ترک شده از پیستون یا کمپرسور به طور کلی‌ دارای مقادیر زیادی آب بوده و همچنین دارای غلظت زیادی روغن و دیگر آلاینده‌ها. جدا کنند هوا در دستگاهای مختلفی‌ برای جداسازی بخار آب از هوا استفاده میشود. طرز کار این دستگاه اغلب به این صورت است که با سرد کردن گاز ورودی تا دمای‌ تقریبا ۳ درجه باعث میعان آب شده و قطرات آب از هوا جدا میشوند.

توضیحات فنی

هوای ترک شده از پیستون یا کمپرسور به طور کلی‌ دارای مقادیر زیادی آب بوده و همچنین دارای غلظت زیادی روغن و دیگر آلاینده‌ها. جدا کنند هوا در دستگاهای مختلفی‌ برای جداسازی بخار آب از هوا استفاده میشود. طرز کار این دستگاه اغلب به این صورت است که با سرد کردن گاز ورودی تا دمای‌ تقریبا ۳ درجه باعث میعان آب شده و قطرات آب از هوا جدا میشوند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0