منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سرج ارستر نوع2

6 محصول صنعتی 6 شرکت
GE Digital Energy
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
Surge arrester Type-2 for DIN rail (max. 200 kA | Tranquell™ series)

این سرج ارستر قابل نصب بر دی ریل، از نوع 2 بوده و نوعی ابزار مدولار است که به سرعت و به راحتی قابل نصب می باشد.

Mersen
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
Surge arrester Type-2 for DIN rail (Type 1+2 Type 2 12.5 to 40 kA EN 50539-11 IEC 61643-1)

مدل STP T1+2 12,5 جهت تخلیه جریان آذرخش مورد استفاده قرار می گیرد (نوع 1، کلاس 1)، و مطابق با IEC 61643-1 می باشد.

SIEMENS Low-Voltage & Products
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
350 V | 5SD7

Low-voltage surge arrester / type 2:In the main distribution and sub-distribution boards, type 2 surge arresters are installed in the same direction after the type 1 lightning arresters. These type 2 arresters act as protection of low-voltage systems from excess voltage. With the help of this device, all sparks are hindered from short-circuiting low-voltage systems.

SOCOMEC
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
20 kA, 1.8 kV | SURGYS D40

Low-voltage surge arrester / type 2:The SURGYS D40 is a surge arrester manufactured by Socomec. It features a monoblock base with a replaceable plug-in module. After serving in specific applications, these modules can be replaced easily without disconnecting the monoblock base.

Schneider Electric - Electrical Distribution
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
Surge arrester Type-2 (PF)

سرج ارستر نوع 2 ثابت؛Quick PF: 10kA؛ PF: 8kA, 20kA, 40kA, 65kA؛ Quick PF: 1P+N, 3P+N.

WEG
سرج ارستر نوع2
سرج ارستر نوع2
Surge arrester Type-2 (12 - 60 kA | SPW)

این دستگاه ها جهت حفاظت از تجهیزات در مقابل جریان سریع ولتاژ بویژه در هنگام رعد و برق، مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیحات فنی

تفاوت سرج ارستر و برقگیر در این میباشد که , برقگیر جهت زمین کردن ولتاژهاي رعد و برق میباشد ولی این قطعه ولتاژهاي اضافه داخلی سیستم را زمین میکند. البته در حقیقت اضافه ولتاژهاي باقیمانده از صاعقه که برقگیرهاي ترانس یا خط آن را زمین نکرده اند و مقدار آن خیلی کمتر از اضافه ولتاژي است که در ابتدا روي خط ایجاد می شود میباشد.
برقگیر فشار ضعیف کلاسC (نوع 2) ، این المان محافظتی ، در مرحله دوم حفاظت است که ولتاژ را کاهش میدهد و توانائی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی ، 40kA براي یک بار و یا 20kA براي دفعات تکراري را دارد. برقگیرهاي کلاس C ولتاژ را تا مقداریکه براي بارهاي 230v مناسب باشد، کاهش می دهد.  
این ارسترها براي محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهاي کلاسB را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهاي ناشی از سوئیچینگ، بر روي شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

توضیحات فنی

تفاوت سرج ارستر و برقگیر در این میباشد که , برقگیر جهت زمین کردن ولتاژهاي رعد و برق میباشد ولی این قطعه ولتاژهاي اضافه داخلی سیستم را زمین میکند. البته در حقیقت اضافه ولتاژهاي باقیمانده از صاعقه که برقگیرهاي ترانس یا خط آن را زمین نکرده اند و مقدار آن خیلی کمتر از اضافه ولتاژي است که در ابتدا روي خط ایجاد می شود میباشد.
برقگیر فشار ضعیف کلاسC (نوع 2) ، این المان محافظتی ، در مرحله دوم حفاظت است که ولتاژ را کاهش میدهد و توانائی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی ، 40kA براي یک بار و یا 20kA براي دفعات تکراري را دارد. برقگیرهاي کلاس C ولتاژ را تا مقداریکه براي بارهاي 230v مناسب باشد، کاهش می دهد.  
این ارسترها براي محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهاي کلاسB را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهاي ناشی از سوئیچینگ، بر روي شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0