منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار مديريت حضور و غياب

9 محصول صنعتی 8 شرکت
ADOBE
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
BridgeCC

Resource management software:Bridge provides you with centralized access to all the media assets you need for your creative projects. Batch edit with ease, add watermarks, and even set centralized color preferences—Bridge simplifies your workflow and keeps you organized.

FELTEN
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Time-sheet management software (Scheduler)

با بهره گیری از این نرم افزار، زمان انتظار به میزان قابل توجهی کوتاه تر شده، بافرهای نگهدارنده کاهش یافته و ذخیره سازی های عمده با هزینه های ثابت و متغیر ایجاد می گردند.

Grupo SPEC
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Time-sheet management software

این محصول بهترین راه برای مدیریت تایم شیرینگ منظم با کارکنان و سوپروایزری و شناسایی از طریق اینترانت می باشد.

Innate Management Systems
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Time-sheet management software

این نرم افزار تایم شیت چگونگی صرف زمان توسط کارکنان شما و اطلاعات مرتبط مانند هزینه ها را ثبت میکند.

نرم افزار مديريت حضور و غياب
Work team resource management software

این محصول نقشی بسیار مهم برای فراهم کردن اطلاعات مدیریتی کلیدی و پشتیبانی پروسه ای مهم تجاری دارد.

Navision
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Human resource management software

این نرم افزار باعث سهولت در کار و ارائه عملکرد سریع و کارآمد و امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز می شود.

SAP
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Human resource management software SAP HCM

نرم افزار HR عمدتا جهت توسعه یک سازمان مردمی جهت کسب و کارهای کوچک و بزرگ طراحی میشود.

TDC Software
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
Human resource management software

این محصول برای مدیریت منابع انسانی استفاده شده و ساخت شرکت نرم افزاری TDC است.

Tivoli Software
نرم افزار مديريت حضور و غياب
نرم افزار مديريت حضور و غياب
SmartCloud™ Provisioning

Resource management software:IBM® SmartCloud™ Provisioning combines infrastructure and platform capabilities to deliver elastic workload management, image lifecycle management and resilient, high-scale provisioning on heterogeneous hypervisor and hardware platforms. You gain workload optimized virtualization and cloud infrastructure management.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0