منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

چفت ها

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Misumi Europa GmbH
چفت ها
چفت ها
Thrust bolt (RoHS | SBLT, SBLTJ series)
WDS Component Parts Ltd
چفت ها
چفت ها
T-slot bolt (WDS 410)

سری WDS 410 T-Bolt؛ مواد: Forged steel با درجه استحکام 12.9؛ دنده های پیچی؛ پوشش شیمیایی سیاه رنگ