منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استیج های موقعیت خطی چند محور موتوری

1 محصول صنعتی 1 شرکت
OWIS
استیج های موقعیت خطی چند محور موتوری
استیج های موقعیت خطی چند محور موتوری
XYZ measuring stage (max. 12 mm | MT 45)

استیج های اندازه گیری XYZ سری MT 45 دارای میکرومتر مرکزی و میکرومتر جانبی هستند و دقت و کارایی بالایی ارائه می کنند.