منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

مواد آکوستیک

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Auralex Acoustics
مواد آکوستیک
مواد آکوستیک
SheetBlok™

Acoustic blanket:SheetBlok Sound Isolation Barrier is a dense, limp-mass vinyl material that is about 6dB more effective than solid lead at stopping the transmission of sound.

Ningguo BST Thermal Products Co.,Ltd
مواد آکوستیک
مواد آکوستیک
Turbo blanket / fiberglass (T3)

The T3 turbo blanket features an outer shell made of silicone impregnated fiberglass and an inner core made of calcium magnesium silicate. The core is secured with wire mesh made of stainless steel, which is also used in the construction of the rivets and wire fasteners. The heat tolerance of the turbo blanket’s interior service is 2,012 F. 

Vicoustic
مواد آکوستیک
مواد آکوستیک
27 dB | Iso Under Floor 50

Acoustic blanket:The ISO Underfloor is a highly efficient solution in the treatment of structural noise at floor level. It ensures a high level of isolation by diminishing the sound emitted from joins between the floor and the rest of the construction.

mageba
مواد آکوستیک
مواد آکوستیک
LASTO®WALL C

Acoustic insulator:The secondary noise transmission path blockage was necessary and hence the Lastro® Wall C bearing was designed and manufactured and installed between brickwork walls and concrete slabs.

pacor Inc
مواد آکوستیک
مواد آکوستیک
max. 1 000 °C | TREO®

Acoustic insulator:Pacor now offers TREO®, a unique thermal and acoustic insulation that combines advanced chemistry high temperature fibers in a patented process. 

توضیحات فنی

انرژی صدایی که در اتاق منتشر می شود ، در برخورد با مواد ، به اشکال دیگر تبدیل می شود که میزان این تبدیل به توانایی مواد در جذب بستگی دارد. مواد جاذب به سه دست تقسیم می شوند: جاذب‌های متخلخل ، جاذب‌های پنلی و جاذب‌های رزونانسی.مصالح آکوستیک یا جاذب سر و صدا ، قادرند امواج صوتی را که با سطح آنها برخورد می کنند ، به میزانی کمتر از ( 50 %) منعکس سازند، این مصالح همانند بالشی در روبه رویی با آثار ناخواسته از انعکاس سر و صدا عمل می کنند . مقدار صوتی که توسط مصالح جذب می شود ، بستگی به اندازه، عمق و تعداد حفره های مصالح و فرکانس صوت دارد . ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره ها رفته و از آنها خارج می شوند ، سبب ایجاد اصطکاک می گردند، بخشی از انرژی صوتی ، مستهلک و به گرما تبدیل می شود، بخشی از آن از موانع عبور می کند یا در داخل فضا منعکس می شود.

توضیحات فنی

انرژی صدایی که در اتاق منتشر می شود ، در برخورد با مواد ، به اشکال دیگر تبدیل می شود که میزان این تبدیل به توانایی مواد در جذب بستگی دارد. مواد جاذب به سه دست تقسیم می شوند: جاذب‌های متخلخل ، جاذب‌های پنلی و جاذب‌های رزونانسی.مصالح آکوستیک یا جاذب سر و صدا ، قادرند امواج صوتی را که با سطح آنها برخورد می کنند ، به میزانی کمتر از ( 50 %) منعکس سازند، این مصالح همانند بالشی در روبه رویی با آثار ناخواسته از انعکاس سر و صدا عمل می کنند . مقدار صوتی که توسط مصالح جذب می شود ، بستگی به اندازه، عمق و تعداد حفره های مصالح و فرکانس صوت دارد . ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره ها رفته و از آنها خارج می شوند ، سبب ایجاد اصطکاک می گردند، بخشی از انرژی صوتی ، مستهلک و به گرما تبدیل می شود، بخشی از آن از موانع عبور می کند یا در داخل فضا منعکس می شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0