منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

بارکد خوان ها

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BRADY Identification Solutions
بارکد خوان ها
بارکد خوان ها

Barcode scanner:CR2500 Scanner of Codecorp is a mobile bar code reader that is delivered with a battery and 6ft USB cable. Its high-peformance bar code reading technology delivers faster decoding process. This device includes a new automatic glare, reducing illumination technology. The unit provides a good performance even on tough reading surfaces like circuit boards, IV bags, patient-wristbands, driver licenses.

LEUZE ELECTRONIC
بارکد خوان ها
بارکد خوان ها
25 - 145 mm | BCL 8 series

Laser barcode reader:The BCL 8 barcode reader is a laser scanner with integrated decoder for all commonly used barcodes, e.g. 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128. EAN etc., with an extremely small housing.

OMRON
بارکد خوان ها
بارکد خوان ها
60 - 270 mm | V500-R2 series

Laser barcode reader:The Worlds Smallest Bar Code Reader That Fits Essentially Anywhere
A high-speed motor and new algorithm gives surprising performance for the size to achieve stable reading even in high-speed takt machines of around 66,000 items/hour.

PEPPERL & FUCHS
بارکد خوان ها
بارکد خوان ها
RS232, RS485 | VB series

Barcode scanner:The Pepperl+Fuchs product range has compact scanners and CCD cameras and products with larger detection ranges; the specialists will give you the perfect product for your operation. Since bar codes, printed data, are in every area of industry, trade, and everyday life, the products are created to automatically read them.

توضیحات فنی

بارکد عبارت است از انتقال داده ها از طریق امواج نوری. آنها مجموعه ای از خطوط میله ای موازی با عرضهای گوناگون (پهن و نازک) هستندکه اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصی برای دستگاه بارکدخوان دارد.
در حقیقت دستگاه بارکدخوان ماشینی است که اطلاعات را به شکل بصری بر روی صفحه نمایش می دهد.

بارکدخوان وسیله ای الکترونیکی است که با تابش پرتوهای فروسرخ به بارکد کالا، نوع و اطلاعات مربوط به آن را تشخیص می دهد. از این وسیله در فروشگاه ها، انبارها و... استفاده می شود. دستگاه بارکد خوان (اسکنر بارکد) یك دستگاه الکترونیکی برای خواندن بارکدهای چاپ شده است. مانند یک اسکنر مسطح، شامل یك منبع نور، یک لنز و یک حسگر نوری تبدیل كننده پالس های نوری به الكتریكی است. علاوه بر آن، تقریبا تمام بارکد خوان ها شامل مدارات دریافت كننده بارکد و تجزیه و تحلیل داده های تصویر ارائه شده توسط سنسور و ارسال مطالب بارکد به پورت خروجی می باشند.

این بارکدها امروزه در بسیاری از فروشگاه ها , کارخانجات وحتا بیمارستان ها نیاز استفاده گسترده دارد.

توضیحات فنی

بارکد عبارت است از انتقال داده ها از طریق امواج نوری. آنها مجموعه ای از خطوط میله ای موازی با عرضهای گوناگون (پهن و نازک) هستندکه اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصی برای دستگاه بارکدخوان دارد.
در حقیقت دستگاه بارکدخوان ماشینی است که اطلاعات را به شکل بصری بر روی صفحه نمایش می دهد.

بارکدخوان وسیله ای الکترونیکی است که با تابش پرتوهای فروسرخ به بارکد کالا، نوع و اطلاعات مربوط به آن را تشخیص می دهد. از این وسیله در فروشگاه ها، انبارها و... استفاده می شود. دستگاه بارکد خوان (اسکنر بارکد) یك دستگاه الکترونیکی برای خواندن بارکدهای چاپ شده است. مانند یک اسکنر مسطح، شامل یك منبع نور، یک لنز و یک حسگر نوری تبدیل كننده پالس های نوری به الكتریكی است. علاوه بر آن، تقریبا تمام بارکد خوان ها شامل مدارات دریافت كننده بارکد و تجزیه و تحلیل داده های تصویر ارائه شده توسط سنسور و ارسال مطالب بارکد به پورت خروجی می باشند.

این بارکدها امروزه در بسیاری از فروشگاه ها , کارخانجات وحتا بیمارستان ها نیاز استفاده گسترده دارد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0