منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تری سیلر

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Ferplast
تری سیلر
تری سیلر
1.5 kW, 810 x 650 x 705 mm | TSM 303

Semi-automatic tray sealer:TSM 303 TRAY SEALERS,WHEN SIMPLICITY MATCHES WITH FLEXIBILITY,TSM thermo-sealing machines are suitable to pack pre-stirred trays using top sealing film.

Ishida Europe Limited
تری سیلر
تری سیلر
max. 15 c/min | QX-775 Flex

Automatic linear tray sealer (food products):Ishida's QX-775 Flex tray sealer has been specifically designed for the fresh food industry with the latest and unique hygiene features including self-draining surfaces throughout.
Using a combination of a smart interfaces, the latest servo technology and clever mechanical design, the single lane system can be optimised to suit all product and tray types, trays and film materials.

Multivac
تری سیلر
تری سیلر
3 - 12 p/min, 380 x 300 mm | T200

Semi-automatic tray sealer:The T 200 is a compact and efficient tray packing unit that ships with a plethora of functions, It features a hygienic design and is powered by an easy to use operating system, and delivers class leading packaging results. Some of its other features include a space-saving design, waste bin for film trim, tool free machine access, semi-automatic functionality and pump free design.

Orved
تری سیلر
تری سیلر
1535 x 930 x 1160 mm | OPM 1.5, OPM 3.0

Automatic linear tray sealer (food products):The OPM 1.5 is an automatic thermosealing machine. It is designed in accordance to the latest trends in design and construction to provide high reliability and simple operation on a daily basis. Also, the cleaning and maintenance are very simple to carry out with this machine.
It is a small machine made out of a stainless steel. It is designed in a floor standing format with an inbuilt vacuum pump.

توضیحات فنی

آسايش به عنوان يكي از نيروهاي محركه كليدي در تمام بخش‌هاي صنايع غذايي باقي مي‌ماند.  در عين حال، با وجودي كه مصرف كنندگان به دنبال راحتي هستند اما اين راحتي نمي‌تواند به قيمت از دست دادن تازگي محصول تمام شود. همچنين با افزايش مداوم رواج محصولات و غذاهاي حاضري ، راحتي يك نياز اساسي براي تمام انواع مواد اوليه تازه مانند گوشت ، مرغ ، ماهي ، ميوه و سبزيجات مي‌باشد. تري‌ها از آنجايي كه وسيله مناسبي براي مايكرو ويو كردن هستند و براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف توليد كنندگان مواد غذايي مي‌توانند به شكل‌هاي مختلفي از قبيل چند بخشي طراحي شوند , لذا مناسب بودن تري‌ها براي غذاهاي حاضري كاملا به اثبات رسيده است.

دستگاه تری سیلر از ظرف های آماده استفاده می کند. روی ظرفی که محصول مورد نظر در آن قرار دارد، توسط روکش مورد نظر پوشیده می شود سپس روکش بر روی ظرف توسط گرما و فشار قرار داده می شود و چهار طرف ظرف بسته می شود. دستگاه های تری سیلر از سایز رو میزی (دستی) جهت تولید کم تا دستگاه های تمام اتوماتیک بصورت لاین جهت تولید زیاد موجود می باشد.

توضیحات فنی

آسايش به عنوان يكي از نيروهاي محركه كليدي در تمام بخش‌هاي صنايع غذايي باقي مي‌ماند.  در عين حال، با وجودي كه مصرف كنندگان به دنبال راحتي هستند اما اين راحتي نمي‌تواند به قيمت از دست دادن تازگي محصول تمام شود. همچنين با افزايش مداوم رواج محصولات و غذاهاي حاضري ، راحتي يك نياز اساسي براي تمام انواع مواد اوليه تازه مانند گوشت ، مرغ ، ماهي ، ميوه و سبزيجات مي‌باشد. تري‌ها از آنجايي كه وسيله مناسبي براي مايكرو ويو كردن هستند و براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف توليد كنندگان مواد غذايي مي‌توانند به شكل‌هاي مختلفي از قبيل چند بخشي طراحي شوند , لذا مناسب بودن تري‌ها براي غذاهاي حاضري كاملا به اثبات رسيده است.

دستگاه تری سیلر از ظرف های آماده استفاده می کند. روی ظرفی که محصول مورد نظر در آن قرار دارد، توسط روکش مورد نظر پوشیده می شود سپس روکش بر روی ظرف توسط گرما و فشار قرار داده می شود و چهار طرف ظرف بسته می شود. دستگاه های تری سیلر از سایز رو میزی (دستی) جهت تولید کم تا دستگاه های تمام اتوماتیک بصورت لاین جهت تولید زیاد موجود می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0