منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Agilent Technologies - Life Sciences and Chemical
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Laboratory liquid handling workstation (Bravo)

پلت فرم هندلینگ مایع اتوماتیک از شرکت Agilent Bravo دقت و تطبیق پذیری بی نظیری در فوت پرینت کامپکت ارائه میکند.

Biomérieux
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Laboratory automation platform (NucliSENSeasyQ®)

این محصول نخستین سیستم اتوماسیون است که تقویت کننده NASBA را با شناساگر زمان واقعی با استفاده از پراب های امواج رادیویی مولکولی ترکیب کرده و بسیار حساس و مطمئن است. همچنین این وسیله می تواند نتایج را در 2 ساعت برای 48 نمونه ارائه دهد.

Eppendorf
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Microplate pipetting system (1 - 1 000 µl | epMotion® 5070)

سری epMotion® 5070 از شرکت EPPENDORF جهت راه اندازی عملیات هایی مانند آزمایش ها، PRC، رقیق سازی نمونه ها و توزیع واکنشگر بسیار مفید هستند.

Fluid Metering
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Liquid dispenser / laboratory (0 - 100 µl | PIP micro π-petter® series)

این ابزار می تواند به صورت یک ناظر تک شاتی با استفاده از سوئیچ دستی یا پایی و یا به صورت یک پمپ اندازه گیری تکی در مود پیوسته عمل کند.

Hamilton Bonaduz
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Microplate pipetting system (max. 5 000 µl | MICROLAB® NIMBUS Line)

سری MICROLAB® NIMBUS جدیدترین پلت فرم پی پتینگ اتوماتیک و چندکانالی از شرکت Hamilton است که دارای طراحی استانداردی است. 

Metrohm
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
885

Sample changer:The 885 Compact Oven Sample Changer offers efficient and automated performance in a small-sized unit. It is especially designed for the Karl Fischer titration process, where it prepares the sample thermally for titration. It comprises reusable sample vials that can be opened for cleaning purposes and thus, maintains hygiene.

Mettler Toledo Analytical Instruments
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Stromboli

Sample changer:The Karl Fischer Oven Autosampler's Stromboli sample changer is capable of producing up to 14 samples. These samples are automatically titrated with Karl Fischer compact titrators C30 and V30, connected easily through plug-andf play. The 20mL sample vials that come with the Karl Fischer Oven Autosampler are designed for easy use.

Nordson ASYMTEK
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Liquid dispenser / laboratory (S-822)

این محصول برای کاربردهای پکیجینگ نیمه رساناها و یا لوازم الکترونیکی مانند پکیج مقیاس تراشه (CSP)، پر کردن کاوی، الصاق قالب و کپسول کردن طراحی شده است.

OBLF GmbH
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی
Laboratory automation platform

این محصول آنالیز نمونه های تولیدی را بدون هیچ گونه و یا با کمترین مداخله انسان ممکن کرده و به مشتری اجازه تصمیم گیری در خصوص درجه اتوماسیون را داده و هندل کردن این سیستم در جلوی طیف سنج بدون هیچ کار اضافی می تواند انجام شود.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0