منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات روتومولدینگ

8 محصول صنعتی 7 شرکت
Caccia Engineering S.r.l.
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
Turret fixed arm roto-molding machine (ROTAUT 1250 )

این ماشین روتومولدینگ دارای بازوهای ثابت بوده و ساخت شرکت Caccia  است.

M. Plast (India) Limited
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
Turret fixed arm roto-molding machine (3 A series)

این ماشین روتومولدینگ دارای 3 یا 4  بازوی ثابت بوده و گیرموتور را برای مکانیزم کانورتر فرکانس با سرعت های مختلف، هدایت می کند.

NAROTO
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
Carousel type roto-molding machine with independent arms / 5 work areas

این ماشین روتومولدینگ نوع کاراسل  دارای بازوهای مستقل برای 5 منطقه کاری بوده و اتاقک حرارتی آن دارای طراحی ویژه ای برای انتقال موثر حرارت به ماژول ها جهت  گردش سریع و کوتاه مدت  می باشد.

Polivinil Rotomachinery
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
SRM series

Shuttle roto-molding machine:State of the art machine for rotational moulding, with reduced floor space and high loading capacity.
Possible configuration with 1 or 2 carriages, with central oven and two stations on each side of the oven for cooling/loading/unloading.
The same arm can do two consecutive cycles, whilst the other is either waiting or is being serviced, or not operational due to tests or for arm change to straight or offset.

Reduction Engineering Scheer Inc
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
RR 7030 DC

Rocking oven rock and roll roto-molding machine: Yet again Rotoline surprises the national and international rotational moulding machine markets with its brand new ROCK AND ROLL OVEN SHUTTLE ROTATIONAL MOULDING MACHINE.

ماشین آلات روتومولدینگ
DC 2.50 XT

Shuttle roto-molding machine:The DC 2.50 XT model, manufactured by Reduction Engineering Scheer Incorporated, is a rotoline rotational molding machine specifically engineered for rotomolding purposes. This unit is capable of processing any product constructed using polyethylene and other materials. In addition, it features a shuttle design that consists of two carts with dual stations, a central oven, and two cooling stations.

Reinhardt Roto-Machines
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
RO series

Rocking oven rock and roll roto-molding machine: Advantages with Reinhardt Independent Arm Machines ( RSU type ), Probably the fastest machines in the world. Capable of taking any arm out of turn into the oven.

Shree Momai Rotocast Containers Pvt Ltd
ماشین آلات روتومولدینگ
ماشین آلات روتومولدینگ
Open flame rock and roll roto-molding machine (SM/RR series)

این ماشین روتومولدینگ چرخشی-لرزشی شعله باز، برای کار کردن توان کمی لازم داشته و فضای نصب کمی را می گیرد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0