منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های سنگ زنی سطح

4 محصول صنعتی 4 شرکت
DANOBATGROUP
ماشین های سنگ زنی سطح
ماشین های سنگ زنی سطح
surface grinding machine (max. 3000 x 14000 mm | SG series)

مدل SGU نوعی ماشین سنگ زنی سطح است که توسط شرکت Danobat Group تولید می شود و از کارایی و عملکرد بالایی برخوردار می باشد. از این ابزار می توان در کاربردهای مختلفی استفاده نمود.

Robbi S.p.A.
ماشین های سنگ زنی سطح
ماشین های سنگ زنی سطح
surface grinding machine (Omicron-R series)

این ماشین سنگ زنی از عملکرد بالا و دقت فوق العاده ای برخوردار بوده و مطابق با ISO 2433 طراحی می شود. 

Schaudt Mikrosa GmbH
ماشین های سنگ زنی سطح
ماشین های سنگ زنی سطح
Surface grinding machine / precision (ø 1.5 - 35 mm | KRONOS S 250)

سری S-250 توسط شرکت Mikrosa Kronos تولید می شود و به عنوان ابزار تولید انبوه مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار مجهز به اسپیندل های سنگ زنی است که بر روی بلبرینگ های هیبریدی نصب می شوند.

Toshiba Machine
ماشین های سنگ زنی سطح
ماشین های سنگ زنی سطح
Surface grinding machine / precision (max. 400 x 100 x 150 mm | ULG series)

سری ULC و ULG مشتمل بر ماشین های سنگ زنی سطح هستند که دارای کاربردهای بسیاری از جمله برش قالب پلاستیکی و سنگ زنی لنزهای شیشه ای می باشند. این ابزارها دارای ساختار کامپکت بوده و بسیار دقیق عمل می کنند.

توضیحات فنی

ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی مانند ﻓﺮز ﻛﺎری ،ﺳﻮراﺧﻜﺎری ،ﺗﺮاﺷﻜﺎری ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺖ که ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﺳﻨﺒﺎده دواری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد , انجام می گیرد. در ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻟبه ﺑﺮﻧﺪه , از ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﺑﺎ ﻫﺰاران داﻧﻪ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد که ﻫﺮ داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﻚ ﺑﺮاده ﻛﻮﭼﻚ از روی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺎف و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ،دﻗﺖ اﺑﻌﺎدی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ، از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 

در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ اﻏﻠﺐ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪی و رﻳﺰی و درﺷﺘﻲ ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﺎت ﺧﺸﻦ سابی ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎری و ﺻﻴﻘﻞ ﻛﺎری ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .

توضیحات فنی

ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی مانند ﻓﺮز ﻛﺎری ،ﺳﻮراﺧﻜﺎری ،ﺗﺮاﺷﻜﺎری ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺖ که ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﺳﻨﺒﺎده دواری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد , انجام می گیرد. در ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻟبه ﺑﺮﻧﺪه , از ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﺑﺎ ﻫﺰاران داﻧﻪ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد که ﻫﺮ داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﻚ ﺑﺮاده ﻛﻮﭼﻚ از روی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺎف و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ،دﻗﺖ اﺑﻌﺎدی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ، از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 

در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ اﻏﻠﺐ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪی و رﻳﺰی و درﺷﺘﻲ ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﺎت ﺧﺸﻦ سابی ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎری و ﺻﻴﻘﻞ ﻛﺎری ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0