منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

صافی ها ، صافی های سبدی

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Bosch Rexroth - Industrial Hydraulics
صافی ها ، صافی های سبدی
صافی ها ، صافی های سبدی
صافی ها ، صافی های سبدی
max. 40 bar, max. 2 000 l/min | 16/40 FKE

Simplex basket strainer:It comes in sizes 25/400 - 150/2500, operating pressure of 16/40 bar, and a flow of 2000 l/min.

صافی ها ، صافی های سبدی
1/4" - 10"

Stainless steel filter / Y:Eaton Y strainers show excellent performance in removing of unwanted
solids from liquid, gas or steam lines, using a perforated straining element.
They are very cost-effective, and are often used in pipelines to protect meters, control valves, pumps, regulators, steam traps and other processing equipment. They have a very compact design, and are very
reliable.

Eaton Filtration
صافی ها ، صافی های سبدی
صافی ها ، صافی های سبدی
DN 15 - 300, PN 63 - 160

Stainless steel filter / Y:The ARI-Strainer is a one of a kind product which is highly recommended for use in industry, the power stations, flue gas purification plant, processing technology, gas supply, in vapor facilities, in recycling facilities, in vacuum facilities, hot water, heating technology, district heating, thermal oil applications, in general plant manufacturing, etc. For stainless steel, it is highly recommended for use in recycling facilities, in chemical industry, in hospital technology, in process water installations and installations with aggressive media. This remarkable product is also ideally used as medium for steam, gases, liquids, etc.

MAHLE Industry
صافی ها ، صافی های سبدی
صافی ها ، صافی های سبدی
max. 16 bar, 25 – 5 000 μm | EG 1 series

Simplex basket strainer:EG 1 range of simplex basket strainer filters has threaded G 1/2" to G 2" connections. Made of GGG 40, they feature operating overpressure of up to 16 bar and an absolute filtration rating of 25-5,000 micrometers.The screen basket may be smooth or pleated. They offer steam/thermal oil/ electric heating, optical/electrical with removable parts differential pressure indicator and magnetic elements.

توضیحات فنی

ذرات موجودی را که در جریان هوا از صافی عبور می‌کنند می‌توان به چندین روش جدا کرد. اگر ذرات بزرگ تر از روزنه‌های صافی باشند، بطور مکانیکی جدا می‌شوند. شیرهای صافی فلنجدار یا همان استرینر معمولا در ابتدای خطوط پایپینگ برای جمع آوری املاح سیال موجود در خطوط پایپینگ مورد استفاده قرار میگیرند.  هر چقدر که صافی فشرده تر، دارای فیبرهای باریک تر و روزنه‌هایش کوچک تر باشد، بازدهی صافی افزایش می‌یابد.  فیلترهای ریز تر با ساختار‌های فشرده تر باعث افزایش افت فشار می‌شوند و همچنین سریع تر مسدود می‌شوند. بنابر این باید پیوسته تعویض شوند زیراکه باعث افزایش هزینه می‌شوند. بدین ترتیب، ابعاد صافی‌ها باید بطوری در نظر گرفته شود که هم قادر باشند جریان‌های اسمی را از حود عبور داده و هم اینکه آستانه ظرفیت آنها آنقدر باشد که بتواند افت فشار را بنابر درجه انسداد تحمل کنند.

شیرهای صافی باشکل ظاهری y انگلیسی از پر مصرفترین آنها بشمار می رود که در اندازه های مختلف موجود میباشد. 

توضیحات فنی

ذرات موجودی را که در جریان هوا از صافی عبور می‌کنند می‌توان به چندین روش جدا کرد. اگر ذرات بزرگ تر از روزنه‌های صافی باشند، بطور مکانیکی جدا می‌شوند. شیرهای صافی فلنجدار یا همان استرینر معمولا در ابتدای خطوط پایپینگ برای جمع آوری املاح سیال موجود در خطوط پایپینگ مورد استفاده قرار میگیرند.  هر چقدر که صافی فشرده تر، دارای فیبرهای باریک تر و روزنه‌هایش کوچک تر باشد، بازدهی صافی افزایش می‌یابد.  فیلترهای ریز تر با ساختار‌های فشرده تر باعث افزایش افت فشار می‌شوند و همچنین سریع تر مسدود می‌شوند. بنابر این باید پیوسته تعویض شوند زیراکه باعث افزایش هزینه می‌شوند. بدین ترتیب، ابعاد صافی‌ها باید بطوری در نظر گرفته شود که هم قادر باشند جریان‌های اسمی را از حود عبور داده و هم اینکه آستانه ظرفیت آنها آنقدر باشد که بتواند افت فشار را بنابر درجه انسداد تحمل کنند.

شیرهای صافی باشکل ظاهری y انگلیسی از پر مصرفترین آنها بشمار می رود که در اندازه های مختلف موجود میباشد. 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0