منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 170
 • Order: 84
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created Date: 2014-02-26 03:49:33
 • title: مواد
 • Desc: در این بخش با انواع مواد فلزی و غیر فلزی شامل فولاد ، آلومینیوم ، آلیاژهای مس ، آهن رباها ، سرامیک ، شیشه ، کربن ، کامپوزیت ، الیاف و پارچه برای کامپوزیت ،رزینها ، رنگ ، روغن ،پمپهای روغن ، سیالات هیدرولیکی و سازندگان آنها آشنا خواهید شد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: مواد
 • Meta Description: در این بخش مواد اولیه و تولیدات نیمه آماده مورد نیاز صنایع معرفی می گردد
 • Meta Keywords: مواد,material
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0