منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 141
 • Order: 55
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created Date: 2014-02-25 04:43:07
 • title: ماشین ابزار
 • Desc: در این بخش شما با انواع ماشین آلات جهت ماشین کاری ، سوراخ کاری ، تراش ، برش ،فورمینگ ، ماشینهای سنتر چند محوره ،ماشینهای اتوماتیک CNC همچنین ابزارهای برشی ،الماسه های برش ، قلاویز ، حدیده ، نگهدارنده ها ی ابزار ، تیغ اره ، سمباده ، سنگهای سایش و سازندگان آنها آشنا خواهید شد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: انواع ماشین ابزار
 • Meta Description: در این بخش انواع ماشین ابزار معرفی می گردد.
 • Meta Keywords: ماشین ابزار,machine tool
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0